Overslaan en naar de inhoud gaan
Afgerond

2022

35 appartementen aan de Doctor Colijnstraat 68 in Veenendaal

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Opgeleverd!

24 februari is het pand aan de Colijnstraat 68 opgeleverd en overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

De wanden zijn afgewerkt, keukens geplaatst, vloeren gelegd en de lift is in gebruik genomen. Aan de buitenzijde is het parkeerterrein gereed en de tuinen zijn ingeplant en aangeharkt. Met deze laatste afronding is het gehele gebouw klaar voor de nieuwe bewoners! 

Intrek nieuwe bewoners
Vanaf vrijdag 24 februari zullen de eerste bewoners de sleutels van hun nieuwe woning in ontvangst nemen. Aansluitend zullen zij hun woning verder afwerken. Hierdoor zal het de komende weken een komen en gaan van mensen en spullen zijn. Binnen afzienbare tijd zullen uw eerste nieuwe buren hun intrek nemen.

Werkzaamheden openbare ruimte
In de komende we(e)k(en) zal het openbare gebied (de straat) verder worden afgewerkt en heringedeeld door de gemeente. 

Dank voor uw betrokkenheid tijdens de bouwfase, dit hebben we zeer gewaardeerd! 

Inmiddels is uiteindelijke vorm van het gebouw goed zichtbaar. Begin juli is het hoogste punt bereikt en momenteel worden de gevels voorzien van hun uiteindelijke afwerking.

Planning
De ruwbouwfase is grotendeels afgerond. De komende periode zal de focus liggen op het wind en waterdicht afwerken van de gevels en daken d.m.v. onder andere balkons, kozijnen, glas en dakbedekking.

Het bekleden van de gevels doen we met panelen die kant en klaar (middels vrachtwagens) worden aangevoerd naar de bouwlocatie. Vervolgens worden deze panelen aan de buitenzijde op de (reeds geplaatste) betonwanden geplaatst.  Hiervoor worden de nodige gaten geboord! 

Eveneens is er een begin gemaakt met de binnen afwerking van het complex. Plaatsen van binnenwanden, installaties, tegelwerk, enz. zullen de komende periode worden geleverd en aangebracht. In de maand oktober zullen de steigers langzaamaan zakken en word het gebouw pas echt zichtbaar. Nadat de steigers weg zijn, zal de volledige focus op de binnen afwerking en de inrichting van het buitenterrein komen te liggen. Dit zal zeker niet voor begin volgend jaar zijn afgerond.

Bouwverkeer
Nu de ruwbouw grotendeels is afgerond, is het transport van beton(wanden) en vloerplaten nagenoeg voorbij. De komende periode zal er nog het nodige materiaal worden geleverd wat nodig is voor de gevelafwerking en de afbouw. Tevens zal er in de afbouwfase meer mankracht nodig zijn. Waar mogelijk zal bouwpersoneel zoveel mogelijk op het bouwterrein parkeren. Ook de resterende bouwperiode blijven we onze onderaannemers en toeleveranciers wijzen op de voorgestelde route door de wijk.

Hijskraan
De rupskraan die de achterliggende maanden op het achter terrein heeft gestaan is inmiddels gedemonteerd en afgevoerd. Voor de resterende bouwperiode zal er regelmatig nog een hijskraan benodigd zijn. Deze kan op alle mogelijke plaatsen op het bouwterrein worden opgesteld met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.

Werktijden tijdens de bouwvak
In de aanstaande vakantieperiode word er door diverse partijen doorgewerkt op deze bouw! Ook tijdens de vakantieperiode zijn de reguliere werktijden van maandag t/m vrijdag van 7.00 t/m 16.00 uur, incidenteel kan hiervan afgeweken worden. Het is echter wel mogelijk dat er buiten deze tijden bouwpersoneel en/of leveranciers aanwezig zijn.

De begane grond staat!

Afgelopen week is de vloer van de 1e verdieping gestort. Deze en volgende week worden de betonwanden van de 1e verdieping aangevoerd en op hun positie gehesen. Ca. 1/2 juni zal de vloer van de 2everdieping gelegd worden en afgestort met beton. Ook deze vloerdelen, wanden en het beton worden met vrachtauto's aangevoerd. Aansluitend hierop zullen de wanden van de 2e verdieping aangevoerd en op hun positie gehesen worden. Hiervoor zullen ook weer de nodige bewegingen van vrachtverkeer nodig zijn.

Gelijktijdig zullen we starten met het bekleden van de buitengevels. Dit doen we met panelen die kant en klaar (middels vrachtwagens) worden aangevoerd naarde bouwlocatie. Vervolgens zullen deze panelen aan de buitenzijde op de (reeds geplaatste) betonwanden worden geplaatst. Hiervoor zullen de nodige gatengeboord moeten worden!

Gelijktijdig met het groeien van het gebouw zullen des teigers ook "mee omhoog gaan".

Het streven is dat we ergens rondom de bouwvak het hoogste punt bereiken.

Bouwverkeer
Volgens onze waarneming wordt de aangegeven route voor het bouwverkeer goed opgevolgd.
De komende periode zal er nog het nodige materiaal worden geleverd. Verderop in het bouwtraject, met de afbouw, zal er iets minder groot transport nodig zijn, maar zal er meer mankracht nodig zijn.

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersveiligheid bij u in de wijk! We blijven onze onderaannemers en toeleveranciers dan ook wijzen op het feit dat zij gebruik dienen te maken van de aangegeven route!

Voortgang bouwwerkzaamheden (2)

Komende weken wordt de begane grondvloer verder in gereedheid gebracht, waarna deze met beton zal worden afgestort. Dit beton word met betonwagens aangevoerd. In week 18 gaan we starten met het op hun plaatsen hijsen van de prefab betonwanden van de begane grond, dit zal diverse dagen in beslag nemen. Hiervoor zal er veelvuldig vrachtverkeer met de prefab betonwanden van en naar de bouwlocatie zijn.

Aansluitend zal de vloer van de eerste verdieping worden aangevoerd en op zijn plaats worden gehesen, waarna ook de prefab betonwanden van de 1e verdieping middels vrachtwagens aangevoerd en op hun plaats gehesen kunnen worden. Het gebouw zal nu echt zijn vorm gaan krijgen!

Bouwverkeer

Wie zien dat de voorgestelde route voor het bouwverkeer goed wordt opgevolgd. Richting onze onderaannemers blijven we hier op sturen dat dit zo blijft. Deze route loopt grofweg van de Dr. Slotemaker de Bruïnestraat tot aan de Kerkewijk. Met deze maatregel dragen we bij aan de verkeersveiligheid bij u in de wijk!

Mogen wij u vragen om verdachte situaties buiten werktijden te melden? Dank voor uw medewerking!

Voortgang bouwwerkzaamheden

In week 11 word de fundering voorbereid en aansluitend gestort. Het beton wat hiervoor benodigd is word d.m.v. betonwagens aangevoerd. Deze lossen hun lading met draaiende motor zodat het beton niet voortijdig hard word.

Eind maart/begin april zal de overtollige grond die nu nog op het bouwterrein aanwezig is worden afgevoerd met zand-vrachtwagens. Deze zullen diverse dagen aan- en afrijden.

In de 2e helft van april/begin mei word de riolering aangebracht, en word met een hijskraan de vloer van de begane grond op zijn plaats gehesen. Deze vloerdelen worden met vrachtwagens aangevoerd. Aansluitend zal deze vloer worden afgestort met beton. Hiervoor zullen eveneens betonwagens in het straatbeeld zichtbaar zijn. Nadat de begane grondvloer gereed is zullen de prefab wanden van de begane grond op hun plaats worden gehesen. Ook deze wanden worden met vrachtwagens aangevoerd.

De hijskraan is een onmisbaar werktuig tijdens het bouwproces, deze zal gaandeweg het bouwproces worden opgebouwd! Gedurende het bouwproces is deze kraan aanwezig en zal veelvuldig worden ingezet.

Bouwverkeer

Om onnodige verkeersbewegingen van bouwverkeerdoor de wijk te voorkomen is er een route voorgesteld, welke met borden zal worden aangegeven. Deze route loopt grofweg van de Dr. Slotemaker de Bruïnestraat tot aan de Kerkewijk. Onze leveranciers word gevraagd deze route te volgen. Met deze maatregel beperken we onnodige verkeersbewegingen door de wijk en dragen we bij aan de verkeersveiligheid bij u in de wijk!

 

Start bouwwerkzaamheden!

Hierbij informeren wij u over de start van de bouwwerkzaamheden op het perceel aan de Dr. Colijnstraat 68 te Veenendaal. De bouwketen zijn inmiddels geplaatst en zoals u heeft kunnen zien is de straat, en een aantal parkeerplaatsen afgesloten gedurende de bouwwerkzaamheden. Dit is gedaan in overleg met de gemeente Veenendaal om de veiligheid van (o.a.) spelende kinderen te kunnen garanderen.

Op donderdag 27 januari zal er gestart worden met de heiwerkzaamheden. De heipalen worden niet de grond in geslagen, maar geschroefd, waardoor er geen hinderlijke trillingen voor u als omwonende zijn. Aansluitend aan deze werkzaamheden word de fundering gereed gemaakt, in totaal zal deze fase zo’n 2 – 3 maanden in beslag nemen.

Regulier zal er gewerkt worden tussen 7.00 en 16.00 uur, maar incidenteel kan hiervan afgeweken worden. Wel is het mogelijk dat er personeel en/of leveranciers voor of na de genoemde tijden aanwezig zijn. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken, mocht u onverhoopt toch overlast ervaren, wilt u ons dit melden?  

Start sloopwerkzaamheden! 

Hierbij informeren wij u over de aanvang van de sloopwerkzaamheden op bovengenoemd adres. Week 42 zal er gestart worden met de voorbereiding voor de werkzaamheden op locatie. Aansluitend op deze voorbereiding za\ het gebouw gesaneerd en ontmantelt worden. Dit betekend dat er de komende periode veelvuldig werkzaamheden zullen plaatsvinden op het adres. 

U zult begrijpen dat deze (sloop)werkzaamheden, helaas voor overlast kunnen zorgen. Omdat wij óók tijdens deze fase een goede buur willen zijn, nemen wij maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De reguliere werktijden zijn van 7.00 - 16.00 uur. Mocht u desondanks de voorzorgsmaatregelen toch overlast ervaren? WIlt u ons dit melden?  

Over de start van de bouwwerkzaamheden is momenteel nog niets bekend! 

Uitnodiging buurtinformatie

Op 30 juni 2021 organiseren wij een buurtinformatie voor de direct omwonenden over de voorgenomen plannen. De direct omwonenden die het betreft hebben een uitnodiging in de brievenbus ontvangen. Het kan dus zijn dat uw buren geen uitnodiging hebben ontvangen.

Buurtinformatie planontwikkeling!

Onder normale omstandigheden hadden wij u graag uitgenodigd voor een inloop bijeenkomst, om u te informeren over de ontwikkeling van het “Lonas” gebouw aan de Dr. Colijnstraat 68 te Veenendaal. Helaas is dit gezien de huidige Corona-omstandigheden niet verantwoord, en informeren wij u middels deze weg over onze plannen.

Opknappen of sloop?
Wij hebben verschillende mogelijkheden onderzocht voor de vernieuwing van het bestaande gebouw. Helaas is het niet mogelijk om met behoud van de “bestaande schil” woningen of appartementen te realiseren die voldoen aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid,
brandveiligheid, inbraakwerendheid en betaalbaarheid. Zelfs met zeer ingrijpende renovatie kunnen we deze woningkwaliteit niet realiseren.

Nieuwbouw.
In overleg met de gemeente hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor volledige nieuwbouw, met als uitgangspunt dat dit past binnen de kaders van het bestemmingsplan. Binnen dit bestemmingsplan is er ruimte voor o.a. maatschappelijke voorzieningen, horeca, zorgwoningen,
sociale huur, kamerverhuur, huisvesting van bijv. migranten, maar ook koop/huur woningen en appartementen voor de vrije sector. Om tot een goed afgewogen beslissing te komen, hebben we diverse mogelijkheden onderzocht, en zijn we met medewerking van de gemeente tot een plan
gekomen.

Passend in de omgeving
Wat staat ons voor ogen? In Veenendaal is er nu en in de toekomst een groot tekort aan diverse typen, goede, betaalbare en energiezuinige woningen, die voldoen aan de huidige wet en regelgeving, voor onder meer, energieverbruik, brandveiligheid en inbraakwerendheid. De gemeente ziet dan ook graag dat dit tekort teruggedrongen wordt. Na overleg met de gemeente is het voornemen om een woongebouw te realiseren, wat past binnen de omgeving en visie van de stedenbouwkundige, en aansluit bij de doelstelling van de gemeente Veenendaal. Het plan bestaat uit 35 betaalbare, zeer duurzame koop/huur appartementen, verdeeld over 3 woonlagen met aan de achterzijde van dit gebouw, voldoende eigen parkeergelegenheid. Als lokale ontwikkelaar en bouwer zien ook wij het belang om een gebouw te realiseren wat op een positieve manier bijdraagt aan uw woonomgeving, en denken hiermee een goede invulling aan de locatie te geven, zodat leegstand (anti-kraak) en verpaupering, zoals dit nu het geval is, voorkomen wordt.

Planning
Aangezien het plan zich nog in een vroeg stadium bevind kunnen we nog niet aangeven wat de planning van de verdere planuitwerking za zijn. Als hier meer over bekend is, informeren wij u hier over.

Wij gaan ervanuit dat wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht er bij u behoefte zijn om dit plan persoonlijk te bespreken, dan kan dit d.m.v. een individueel gesprek bij ons op kantoor met inachtneming van de RIVM maatregelen. U kan uw verzoek mailen aan Colijnstraat68@gmail.com

Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. ontwikkeling woningbouw

Momenteel word het complex anti-kraak verhuurd in afwachting van de verdere plannen. Op dit moment worden de mogelijke herbestemmingsplannen van het bestaande gebouw onderzocht. Hierover informeren wij u op een later moment middels een buurtinformatie moment.

Voor de verdere planvorming en het laten opstellen van de eerste benodigde rapportages is het noodzakelijk dat de bomen en bosschages verwijderd worden. Dit zal de komende weken gefaseerd worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een onderaannemer van ons, welke de reguliere werktijden hanteert van maandag t/m vrijdag van 7.00 - 16.00 uur. Incidenteel kan hiervan afgeweken worden. Hierbij doen wij er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u wel overlast ervaren, neem dan contact met ons op.

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in en je ontvangt alleen een update als er nieuws is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voor vragen en opmerkingen

Bel (0318) 540 080